بانکداری الکترونیکی (قسمت دوم)

بانکداری الکترونیکی (قسمت دوم) بر اساس سرفصلهای دانشگاه جامع علمی و کاربردی استاد راهنما مهندس حمید رضا محمدی تیله نوئی به اهتمام آقای مهندس قاسم قاسمی التپه