جزوه دولت الکترونیک مقطع مهندسی

۱-مفهوم دولت الکترونیکی و مقایسه ی آن با دولت های سنتی و دولت سیار
۲-مفهوم شهروند الکترونیکی وتوانمندیهای لازم آن برای استفاده ازخدمات الکترونیکی
۳- معرفی سه حوزه کاربردی دولت الکترونیکی
۴- معرفی سه نوع خدمات اصلی دولت الکترونیکی
۵-مراحل رشد و تکامل دولت الکترونیکی و الزامات آن
۶-معرفی مدل های دولت الکترونیکی و کاربردهای آن
۷- معرفی پورتالهای سازمانی، کاربردها و ابزار تولید آن
۸-امنیت اطلاعات در دولت الکترونیک