بانکداری الکترونیکی (قسمت اول)

بانکداری الکترونیکی را می‌توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌‌ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی نمود.

فایل pdf بر اساس سر فصل دانشگاه جامع علمی کاربردی مقطع مهندسی قسمت اول