اطلاعیه کارورزی ۹۹۰۲

دانشجویان گرامی که با استاد محمدی کارورزی دارند توجه نمایند: نکات قابل توجه برای کارورزی : شرکت یا محل کارورزی باید حداقل داراری دو یا سه نیروی it باشه ، اگر محل کارورزی ، محل کار خود شخص باشه مسئولیتی متوجه دانشگاه نیست چون طبق ضوابط نباید باشه، فیلدها دقیق پر بشه خالی نمونه مثل […]