بانکداری الکترونیکی (قسمت دوم)

بانکداری الکترونیکی (قسمت دوم) بر اساس سرفصلهای دانشگاه جامع علمی و کاربردی استاد راهنما مهندس حمید رضا محمدی تیله نوئی به اهتمام آقای مهندس قاسم قاسمی التپه

بانکداری الکترونیکی (قسمت اول)

بانکداری الکترونیکی را می‌توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌‌ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی نمود.

فایل pdf بر اساس سر فصل دانشگاه جامع علمی کاربردی مقطع مهندسی قسمت اول