ابعاد سازمان

سازمان ها دارای ابعاد ساختاری و محتوایی هستند . ۱ . ابعاد ساختاری : منظور ویژ گی های داخلی سازمان ها است و شامل اجزاء زیر می باشد : ۱.۱.رسمیت : در ساختارهای سازمانی رسمیت عبارتست از میزان اتکا به قوانین و مقررات . به این معنی که هر چه میزان تشریفات اداری ، بوروکراسی […]