اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
تجارت الکترونیک

کتاب تجارت الکترونیک

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

کتاب دولت الکترونیک

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

کتاب مدیریت فناوری اطلاعات

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

کتاب طراحی کسب و کار الکترونیکی